Политика за поверителност

Тази политика за поверителност е съставена, за да обслужва по-добре онези, които се интересуват от това как тяхната „Лична информация“ се използва онлайн.

Основен ангажимент на „АВТО ГТП“ ЕООД е гарантиране на правото за защита на личните данни, поради което ще използваме всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“). Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, с настоящия документ бихме искали да Ви уведомим за начина, по който събираме, използваме и предаваме Вашите лични данни.

 

Основни термини:

 • „Регламент“ – Общ регламент за защита на данните 2016/679 от 27 април 2016 година, замества Директивата 95/46 / ЕО за защита на данните. Има пряко действие и предполага изменение в законодателството на страните-членки в областта на защитата на личните данни. Неговата цел е да защитава „правата и свободите“ на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато е възможно, че се обработва с тяхно съгласие.
 • “Закон за защита на личните данни” – Този закон урежда обществените отношения, свързани със защитата на правата на физическите лица при обработване на личните им данни, доколкото същите не са уредени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.).
 • „Лични данни“ – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
 • „Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.
 • „Обработване“ – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
 • „Администратор“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.
 • „Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.
 • „Съгласие на субекта на данните“ – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.
 • „Дете“ – Общият Регламент определя дете като всеки на възраст под 16 години въпреки че това може да бъде намалена на 13 от правото на държавата-членка. Обработката на лични данни на едно дете е законно само, ако родител или попечител е дал съгласие. Администраторът полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежателят на родителската отговорност за детето е дал или упълномощен да даде съгласието си.
 • „Профилиране“ – всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.
 • „Нарушение на сигурността на лични данни“ – нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.
 • „Основно място на установяване “ – седалището на администратора в ЕС ще бъде мястото, в което той взема основните решения за целта и средствата на своите дейности по обработване на данни. По отношение на обработващия лични данни основното му място на установяване в ЕС ще бъде неговият административен център.
 • „Получател“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.
 • „Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

Информация относно Администратора на лични данни

За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратори при обработването на Вашите лични данни.

Наименование: „АВТО ГТП“ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 205549713

Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Пловдив, р-н Тракия, ул. Бранислав Велешки, 3

E-mail:

 

Информация относно компетентния надзорен орган

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни.

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

На какво основание събираме и обработваме Вашите лични данни?

Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн сайта www.avtogtp.com и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Какви принципи спазваме при обработка на Вашите лични данни?

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

Каква лична информация събираме от хората, които посещават нашия уебсайт или приложение?

 • Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, ЕГН, електронна поща, телефон, адрес и др.);
 • Данни от профилите Ви в социални мрежи – публично-достъпната информация от профилите Ви в Google+, Facebook;
 • Информация относно интернет страници, които препращат към Уебсайта, както и такива, към които препраща Уебсайтът, дата и час на посещение, продължителност на посещението, скорост на зареждане на Уебсайта, и други данни във връзка с Вашето взаимодействие с Уебсайта.

 

Как използваме Вашата информация?

Можем да използваме информацията, която събираме от Вас, когато се регистрирате, направите покупка, регистрирате се за нашия бюлетин, отключите съдържанието, отговорите на анкета или маркетингова комуникация, сърфирате в уебсайта или използвате някои други функции на сайта, по следните начини:

 • За да персонализираме потребителското изживяване и да предоставим типа съдържание и предлагани продукти, от които най-много се интересувате.
 • Да подобрим нашия уебсайт, за да Ви служи по-добре.
 • За да Ви обслужваме по-добре в отговор на Вашите искания за обслужване на клиенти.
 • За администриране на конкурс, промоция, проучване или друга функция на сайта.
 • Да изпращаме периодични имейли относно вашата поръчка или други продукти и услуги.

Всяка информация, която ни изпратите при кандидатстване за работа ще се използва за набирането на персонал. Ако Вашата кандидатура бъде приета, съответната информация ще се използва от нас за улесняване и поддържане на взаимоотношенията служител-работодател.

 

Колко време съхраняваме Вашите лични данни?

 • „АВТО ГТП“ ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в уебсайта. След заличаване на профила Ви или приключване на поръчката, „АВТО ГТП “ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност.
 • „АВТО ГТП “ ЕООД съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на уебсайта, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.
 • „АВТО ГТП“ ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.
 • „АВТО ГТП“ ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в сайта.
 • „АВТО ГТП“ ЕООД съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Как обработваме Вашите лични данни?

„АВТО ГТП“ ЕООД може да предава част или всички Ваши лични данни, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), за целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната и функционалност и с оглед Вашите интереси, на следните категории получатели:

– служители на „АВТО ГТП“ ЕООД;

– дружества от групата от дружества, към която принадлежи „АВТО ГТП“ ЕООД;

– доставчици на куриерски услуги;

– доставчици на платежни/ банкови услуги;

– доставчици на маркетингови/телемаркетингови услуги;

– доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;

– застрахователни компании;

– доставчици на ИТ услуги;

– други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.

 

Какви са Вашите права при събирането, обработването и съхраняването на личните Ви данни?

 • Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни:

– Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „АВТО ГТП“ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, чрез искане в свободен текст;

– „АВТО ГТП“ ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните;

– С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в сайта, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате сайта и предлаганите продукти или да направите нова регистрация;

– Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката;

– По всяко време, може да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг;

– Оттеглянето на съгласието, не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което „АВТО ГТП“ ЕООД е извършвал до този момент.

 • Право на достъп:

– Вие имате право да изискате и получите от „АВТО ГТП“ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас;

– Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „АВТО ГТП“ ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 • Право на коригиране или попълване:

– Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до „АВТО ГТП“ ЕООД.

 • Право на изтриване:

– Вие имате правото да поискате от „АВТО ГТП“ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „АВТО ГТП“ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне;

– „АВТО ГТП“ ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо „АВТО ГТП“ ЕООД или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Право на ограничаване:

Вие имате право да изискате от „АВТО ГТП“ ЕООД:

– да ограничи обработването на свързаните с Вас данни;

– в случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, „АВТО ГТП“ ЕООД ще преустанови обработката вашите данни, но няма да премахне публикациите, които сте направили до момента.

 • Право на преносимост:

Вие можете да поискате от „АВТО ГТП“ ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 • Право на възражение:

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора.

 

Какви са Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни?

 

 • Ако „АВТО ГТП“ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
 • „АВТО ГТП“ ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

– е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

– е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

 • В случай на нарушаване на правата Ви съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

 

Разкриване на информация на трети страни

Ние не продаваме, не търгуваме или прехвърляме по какъвто и да е начин на външни лица Вашата лична информация освен ако не Ви предоставим предварително уведомление, но можем да публикуваме Вашата информация, когато сметнем, че е подходящо за спазване на закона, прилагане на политиките на нашия сайт или защита на нашите или на чужди права, собственост или безопасност.

 

Използваме ли „бисквитки“?

Да. „Бисквитките“ са малки файлове, които сайт или негов доставчик на услуги прехвърля на твърдия диск на вашия компютър чрез Вашия уеб браузър (ако разрешите), който позволява на системите на сайта или доставчика на услуги да разпознават Вашия браузър и да улавят и запомнят определена информация. Например, ние използваме „бисквитки“, за да запомним и обработим вашите резервации и артикулите от вашата количка за пазаруване. Те също се използват, за да ни помогнат да разберем Вашите предпочитания въз основа на предишна или текуща активност на сайта, което ни позволява да Ви предоставяме подобрени услуги. Ние също така използваме бисквитки, за да съберем обобщени данни за трафика на сайта и взаимодействието със сайта, така че да можем да предложим по-добри преживявания и инструменти в бъдеще.

Ние използваме бисквитки за:

 • Да разбираме и запазваме предпочитанията на потребителя за бъдещи посещения.
 • Да запомняме потребителите, които имат отключен достъп до първокласно съдържание.

Ако деактивирате бисквитките, някои функции ще бъдат деактивирани. Това ще повлияе на потребителския опит и някои от нашите услуги няма да функционират правилно.

 

Връзки към трети страни

Понякога, по наша преценка, можем да включим или предложим продукти или услуги на трети страни на нашия уебсайт. Тези сайтове на трети страни имат отделни и независими политики за поверителност. Следователно ние не носим отговорност за съдържанието и дейностите на тези свързани сайтове. Въпреки това ние се стремим да защитим целостта на нашия сайт и приветстваме всякакви отзиви за тези сайтове.

„АВТО ГТП“ ЕООД си запазва правото, периодично да актуализира и изменя настоящата Политика за поверителност, за да отразява всички изменения на Вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, актуална версия на Политиката за поверителност може да намерите на нашия уебсайт и поради това, любезно Ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

Ако имате някакви въпроси относно тази политика за поверителност, можете да се свържете с нас на имейл адре